Halal Certificate: 
-Đuợc xem là tiêu chuẩn cao nhất liên quan đến luật ăn kiêng của người Hồi giáo và cũng là tiêu chuẩn đánh giá thực phẩm có được chế biến với các nguyên liệu và quy trình phù hợp với quy định pháp luật Hồi giáo hay không? Chứng nhận Halal là một căn cứ chứng minh sự phù hợp với quy định pháp luật Hồi giáo và tiêu chuẩn Halal đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

-Sản phẩm cho người đạo Hồi ăn uống hoặc sử dụng bắt buộc phải đạt các chỉ tiêu khắc khe của chứng chỉ Halal trước khi được nhập khẩu vào thị trường này.
-Chứng chỉ Halal được công nhận “đảm bảo sự tinh khiết” không chỉ trong đạo Hồi mà còn cho toàn thế giới.

 

Có thể bạn quan tâm